Nieuwsbrief

Klijnsma blikt terug op ontwikkeling in armoede- en schuldenbeleid

Het voorkomen en bestrijden van armoede- en schuldenproblematiek is voor het kabinet van meet af aan een belangrijke prioriteit geweest. De economisch zware tijden bij de start van het kabinet gaven daar alle aanleiding toe: de crisis liet sporen na in de financiƫle positie van de Nederlandse huishoudens.

Arbeidsparticipatie en koopkracht

Om mensen met armoede- en schuldenproblematiek te helpen heeft het kabinet gewerkt aan het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verbeteren van de koopkracht. Verder heeft het kabinet extra middelen beschikbaar gesteld waaronder een structureel bedrag van 100 miljoen euro per jaar om de kansen voor kinderen in armoede te verbeteren. Daarbij heeft de staatssecretaris, samen met een aantal maatschappelijke organisaties, maatregelen genomen om de gemeentelijke schuldhulpverlening te verbeteren. Een onderdeel daarvan is een ambitieus kennis-, innovatie en professionaliseringsprogramma voor professionals in de schuldhulpverlening.

Samenwerking tussen ministeries

Daarnaast heeft het kabinet in de afgelopen periode belangrijke stappen gezet bij het tegengaan van schuldenproblematiek. Een intensieve samenwerking tussen verschillende ministeries heeft onder meer geleid tot de Rijksincassovisie, een beslagregister voor gerechtsdeurwaarders, de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en het breed wettelijk moratorium.

Armoede daalt

De toekomstperspectieven zijn gunstig. Onlangs berekende het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de daling van armoede, na jaren van stijging, vanaf 2014 in gang is gezet. Dat komt deels door de aantrekkende economie en deels doordat het inkomensbeleid van het kabinet zijn vruchten afwerpt. Volgens het SCP zal de armoede de komende jaren verder dalen. Inzet op het gebied van armoede- en schuldenbeleid blijft evenwel nodig. In de kamerbrief informeert de staatssecretaris over een aantal andere actuele ontwikkelingen.

Kamerbrief armoede- en schuldenbeleid (PDF, 275 kB)