Nieuwsbrief

Meer kennis, minder regels

Vermindering van de regeldruk, dat past natuurlijk goed bij efficiënte schuldhulp. Het ministerie van BZK verzamelt goede voorbeelden en verspreidt deze.  Aty de Groot, adviseur en beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK: ‘Er zijn altijd verschillende partijen betrokken bij uitvoering van wet- en regelgeving. De verschillende manieren van werken kunnen de regeldruk verhogen.’

Wat ooit startte als een programma bij het ministerie van BZK, is inmiddels een vast onderdeel geworden: Zelfredzaamheid, informatievoorziening, interactie  tussen burger en overheid en verminderen van regeldruk. Het ministerie van BZK heeft een portal opgezet waar alle goede voorbeelden van vermindering van regeldruk zijn verzameld: Goedopgelost.nl. De portal gaat ‘door alle overheden heen’ en behandelt uiteenlopende onderwerpen.

Eigen regels en protocollen
Het verminderen van regeldruk begint volgens De Groot met ‘onderzoeken wat er gebeurt tussen de burger en de overheid en kijken wat we kunnen doen om dat alles zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen’. Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het Openbaar Bestuur. Vanuit die invalshoek bekijkt BZK welke wetten of interpretatie van wetten die kwaliteit in de weg zitten. De Groot: ‘Juist dat laatste is belangrijk. Gemeenten, uitvoeringsorganisaties en zorg- en hulpaanbieders kunnen het elkaar in de keten heel lastig maken, omdat ze ieder hun eigen uitleg aan wetsartikelen geven en daarbij eigen regels en protocollen hanteren. Schuldhulp kent bijvoorbeeld een hoge regeldichtheid doordat er veel verschillende instanties zijn betrokken.’

Samenwerken en delen
Verschillende beleidsonderwerpen worden nu doorgelicht op de mogelijkheden tot verbetering. Voor schuldhulp heeft BZK onderzoeksbureau Hiemstra&De Vries ingeschakeld. Op basis van analyses en rondetafelgesprekken heeft Hiemstra&De Vries een gespreksnotitie met knel- en verbeterpunten opgesteld. De Groot: ‘En daar waren we blij mee. Veel knelpunten waren herkenbaar en we zien kansen in de voorgestelde oplossingen.’
Wil je regeldruk verminderen, dan moeten instanties, volgens De Groot, in eerste plaats werken aan  intensievere samenwerking en meer uitwisseling van kennis. Als een gemeente al een heel eind is met het terugbrengen van regeldruk binnen de schuldhulp, dan kunnen andere gemeenten daarmee hun voordeel doen.

‘Verder denken wij dat het belangrijk is dat alle betrokken partijen kennis hebben van de wet en van de ruimte in de wet. Met die kennis kunnen instanties hun eigen regels eens onder de loep nemen: zijn ze per se nodig, of kunnen we met minder af?’ De Groot wil zeker niet met een opgeheven vingertje gemeenten vertellen dat hun medewerkers de wet maar eens moeten bestuderen. ‘Ik zou graag met Divosa en VNG bedenken hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Je komt er niet met een handreiking. We moeten simpelweg veel kennis overdragen. Gebrek aan kennis kan immers leiden tot een verkeerde beslissing. Met alle gevolgen voor de klant.’

Anders kijken naar de wet
Vermindering van regeldruk is een belangrijke taak voor lokale overheden, vindt De Groot. Wetten als de Wmo en de Wgs schrijven weinig voor over de uitvoering. En juist in de uitvoering valt er veel winst te halen als het gaat om verminderen van regeldruk. ‘We moeten gemeenten uitdagen anders te leren kijken naar de uitvoering van wetten. Niet automatisch doen zoals je het altijd al deed, maar kijken of en waar het anders kan.’

Bekijk de notitie van Hiemstra&De Vries