Nieuwsbrief

Welke gegevens mogen gemeenten en zorgverzekeraars uitwisselen?

Onlangs heeft het ministerie van VWS de Regeling zorgverzekering gewijzigd. Door deze wijziging van regelgeving is het voor gemeenten en zorgverzekeraars voortaan duidelijker welke gegevens zij mogen uitwisselen bij preventie van zorgschulden. Zo kunnen gemeenten gericht actie ondernemen om zorgschulden te verminderen of te voorkomen. Of te stimuleren dat mensen uit het bestuursrechtelijke premieregime komen.

Volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn gemeenten en zorgverzekeraars bevoegd om gegevens aan elkaar te verstrekken. Zo kunnen zij maatregelen treffen in het kader van vroegpreventie en stimuleren dat mensen uit de schulden komen bij de zorgverzekeraar. Maar in de praktijk blijkt dat nog niet gemeenten en zorgverzekeringen relevante gegevens uitwisselen, omdat onduidelijk is om welke gegevens dit gaat. Om hierover helderheid te scheppen, heeft VWS een nieuw hoofdstuk in de Regeling zorgverzekering opgenomen.

Vroegpreventie en uitstroombevordering

Het eerste lid van het nieuwe hoofdstuk (artikel 7B) omschrijft voor welke werkzaamheden zorgverzekeraars en gemeenten elkaar gegevens kunnen verstrekken. Dit zijn activiteiten gericht op vroegpreventie van schulden en activiteiten gericht op het bevorderen van uitstroom uit het bestuursrechtelijke premieregime. In beide gevallen is het noodzakelijk dat gemeenten inzicht hebben in de omvang en de achtergrondgegevens van de schuld bij de zorgverzekeraar.

Welke gegevens uitwisselen?

Het tweede lid omschrijft welke gegevens gemeenten en zorgverzekeraars mogen uitwisselen in het kader van vroegpreventie en uitstroombevordering. Dit zijn:

• Persoonsgegevens van de verzekeringnemer en verzekerden: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en burgerservicenummer (bsn);

• Gegevens over de zorgverzekering en –verzekeraar: het unieke zorgverzekeraarsidentificatienummer, gegevens over de zorgpolis en of de verzekeringsnemer een collectiviteitspolis heeft afgesloten. En zo ja, voor welke collectiviteit en welke korting de zorgverzekeringnemer ontvangt.

• De omvang van de schulden van de verzekeringnemer.

• Gegevens over de fase in het incassoproces waarin de wanbetaler zich bevindt en de stappen die daarin gezet zijn. 

• De bedragen die gemeenten inhouden op de bijstandsuitkering van de wanbetaler en wordt betaald aan de zorgverzekeraar.

Staatscourant

Meer weten over de achtergrond en toelichting van de wijziging? Bekijk de publicatie in de Staatscourant.