Nieuwsbrief

Screening bij schuldhulpverlening

Voor veel schuldenaren geldt dat hun schuldsituatie niet alleen een financieel vraagstuk is, maar ook een gedragsvraagstuk. In de uitvoeringspraktijk van schuldhulpverlening is veel sprake van uitval uit trajecten en een beperkte effectiviteit. Schuldhulpverlening beschikt vooralsnog over onvoldoende wetenschappelijk onderbouwde kennis, waardoor niet bekend is welke klantbenadering en interventies bij welke klant het meeste effect hebben.

In het kader van het programma 'Effectieve schuldhulp' is met het onderzoek naar klantprofielen een eerste start gemaakt. Uit dit onderzoek blijkt dat gedrag, houding, motivatie en vaardigheden van de schuldenaar van belang zijn in de bepaling wat per klant met schuldhulpverlening bereikt kan worden; schuldenvrij of stabilisatie van de schulden?

Voortbouwend op dit onderzoek naar klantprofielen ontwikkelen Regioplan en de Hogeschool Utrecht in opdracht van Divosa een screeningsinstrument schuldhulpverlening voor gemeenten. Dit instrument is een hulpmiddel voor de klantmanager/schuldhulpverlening om te beoordelen aan wie welk aanbod gedaan zou kunnen worden. Het helpt om bewuster naar de klant te kijken en selectiever met beschikbare instrumenten om te gaan Uiteindelijk beslist de klantmanager/schuldhulpverlener hoe de ondersteuning eruit ziet. Het komt dus niet in de plaats van een gesprek of een persoonlijke beoordeling.
Gemeenten worden niet verplicht om het instrument te gebruiken.

Lees meer