Nieuws

Rotterdam: financiële dienstverlening in het stadsdeel

Rotterdam gaat het budgetbeheer en een lichtere vorm ervan aanmerken als mogelijke alternatieve voorziening voor beschermingsbewind. Ook vindt een toetsing plaats, op basis waarvan de vorm van ondersteuning wordt vastgesteld. De gemeente doet dit in alle stadsdelen (voorheen deelgemeenten), waarin alle expertise voor integraal ondersteunen bij financiën is samengebracht.

Anderhalf jaar geleden startte de gemeente Rotterdam met de zogenoemde verbrede Vraagwijzer-consulenten die werkzaam zijn in veertien stadsdelen. Rotterdammers met vragen over financiën, wonen , zorg en welzijn kunnen er terecht voor advies. Afhankelijk van de (financiële) vraag, kan de consulent doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar het welzijnswerk en/of naar de Kredietbank Rotterdam voor gespecialiseerde ondersteuning.

Alle dienstverlening in het stadsdeel
Sinds begin dit jaar is de toegang tot de Kredietbank Rotterdam gedecentraliseerd. De specialisten en (generieke) Vraagwijzer-consulenten werken in hetzelfde kantoor. Er zijn geen verschillende loketten meer, alle vormen van ondersteuning worden op één plaats aangeboden. Die bundeling kennis en kwaliteit is een stevige basis om goed te beoordelen wat iemand nodig heeft.

Meer maatwerk mogelijk
Senior beleidsadviseur Michel Noordermeer: ‘We bieden zowel advies aan voor mensen die daarmee zonder hulp verder kunnen als budgetbeheer in combinatie met schuldregeling. De mate van ondersteuning wordt individueel bepaald. Binnenkort gaan we onze dienstverlening uitbreiden met een lichtere variant van budgetbeheer. Deze variant is bedoeld voor Rotterdammers die geen problematische schulden hebben, maar toch ondersteuning nodig hebben. Dat komt neer op tijdelijk betalen van alleen de vaste lasten. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat iemand zijn huis uit moet. Met dit dienstenpakket kunnen we meer maatwerk bieden.’

Dak- en thuislozen
Dak- en thuislozen en verslaafden zijn een specifieke doelgroep, waarvoor de gemeente eigen bewindvoerders in dienst heeft. ‘De meeste mensen uit deze groep kunnen niet voor zichzelf zorgen en hebben beschermingsbewind nodig. Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan dat beschermingsbewind nodig is, bieden wij dit zelf aan. We doen dat omdat externe bewindvoerders aangaven dat de hulpverlening aan deze groep complex is en het goedkoper is om dit beschermingsbewind bij te gemeente te beleggen.’

Brief van de gemeente
Bij het overige beschermingsbewind is de gemeente niet betrokken. ‘De rechtbank kent beschermingsbewind toe, maar neemt in haar oordeel niet mee of een ander een goedkoper alternatief van de gemeente ook passend is. Straks is een uitspraak van de rechter voor een aanvraag van bijzondere bijstand niet genoeg. We zouden willen dat iemand aantoont dat hij eerst bij de Vraagwijzer is geweest en waaruit is gebleken dat de gemeente niet de juiste ondersteuning kan bieden. Als de gemeente dat wel kan , wordt de aanvraag dus niet gehonoreerd. In plaats daarvan wordt de gemeentelijke ondersteuning aangeboden.'

Communicatie met bewindvoerders
Rotterdam gaat de bewindvoerders de komende tijd over de nieuwe werkwijze informeren. ‘Ik verwacht dat de meesten geen moeite zullen hebben met het nieuwe beleid. Uit mijn contact met de branchevereniging BPBI heb ik begrepen dat zij ook vinden dat beschermingsbewind niet bij iedereen thuishoort. Er zullen bewindvoerders zijn die dit geen goede lijn vinden, omdat ze nu makkelijk geld verdienen. Het zij zo.’

En de uitstroom?
Noordermeer wil benadrukken dat de gemeente niet tegen beschermingsbewind is. ‘We zijn er niet op uit het te stoppen, het is geen verkapte bezuiniging. We zijn alleen van mening dat voor sommige Rotterdammers een lichtere ondersteuning - zoals budgetbeheer - toereikend is om daarna zelfstandig verder te kunnen. De prikkel tot het vergroten van de financiële zelfredzaamheid ontbreekt bij beschermingsbewind.’

Vooralsnog richt de gemeente zich op het verminderen van de instroom naar beschermingsbewind. Minder uitstroom is nog niet aan de orde. ‘Het is een lastig vraagstuk. Een deel van de cliënten die nu in beschermingsbewind zit en waarvoor de gemeente de kosten via de bijzondere bijstand betaalt, vindt het prima dat zij de financiën niet zelf meer hoeft te doen. Ze zijn het gewend en het gaat goed zo. Maar is het nog nodig en zouden zij het zelf kunnen of met een lichtere vorm van ondersteuning? Daarover zijn we nog niet uit.’

Juli 2015