Nieuws

Projectbeschrijvingen subsidieregeling armoede en schulden, vijfde tijdvak

Het vijfde tijdvak van de subsidieregeling armoede en schulden is op 5 mei 2018 gesloten. In deze ronde zijn vijftien aanvragen toegekend voor activiteiten die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek. Wat houden deze projecten in? Dit zijn de projectbeschrijvingen.

Purpose Management Consulting – ‘Vaste Lasten Pakket’

Het Vaste Lasten Pakket bestaat uit goedkopere producten in de categorie ‘vaste lasten’ voor mensen met schulden. Denk aan gas, water, licht, verzekeringen, telecom, huur, contributies en abonnementen.

Het doel van het Vaste Lasten Pakket is financiële ruimte en mentale rust te creëren voor mensen met problematische schulden. Het pakket richt zich vooral op de grote groep mensen die nog niet de weg naar schuldhulpverlening hebben gevonden. Maatschappelijk adviesbureau Purpose en associate Soler Berk werken hierbij nauw samen met het Nibud, de NVVK, Rabobank Foundation, Fonds1818 en Fonds DBL. Het is een project voor en door de markt. Dat betekent dat marktpartijen het Vaste Lasten Pakket uiteindelijk zullen invullen.

Het pakket werkt met een centrale incasso op basis van sociale beginselen. Dit betekent dat mensen met schulden vanuit één aanspreekpunt constructief worden geholpen hun problemen op te lossen. Het is een vrijwillig pakket maar niet vrijblijvend, en alleen toegankelijk voor mensen die hiernaar zijn doorverwezen (toeleiding).

Streven is dat de eerste mensen in 2019 gebruik kunnen maken van het VLP.

Stichting Quiet 500

Quiet Community heeft de ‘marktplaats zonder geld’ opgezet. Dit vernieuwende online platform brengt mensen in armoede in contact met met bedrijven, organisaties en particulieren die belangeloos diensten of producten ter beschikking stellen. Denk aan een tweedehands fiets, een knipbeurt of een avondje uit eten. Een community werft sponsors om haar ‘leden’ iets aan te bieden wat ze zelf niet kunnen betalen.
Daarnaast biedt Quiet ook de ruimte en mogelijkheden om een sociaal of psychisch isolement te voorkomen of doorbreken. De initiatieven en activiteiten zijn laagdrempelig: ieder kan naar eigen mogelijkheden iets inbrengen.
Inmiddels is de Quiet-formule geïntroduceerd in tien steden of regio’s in Nederland. Nu al heeft Quiet een positieve werking voor duizenden mensen in armoedesituaties. Quiet wil in 2019 minstens tien community’s opzetten. Dat betekent dat Quit het verschil gaat maken voor minimaal 13.000 mensen in armoede.

Stichting Moviera – project financiële zelfredzaamheid in de vrouwenopvang

Dit project vergroot de financiële kennis en de financiële zelfredzaamheid van vrouwen in de vrouwenopvang, voor een kansrijke toekomst. Het is een samenwerking van de vrouwenopvang-organisaties Arosa, Perspektief, De Blijfgroep en Moviera. Het doel is om de cliënten te helpen met duurzame veiligheid én financiële zelfredzaamheid. De organisaties ontwikkelen bestaande werkwijzen en voegen daar ook vernieuwende elementen aan toe. De vrouwen krijgen een  uitgebreide financiële scan bij binnenkomst. De initiatiefnemer betrekt de partner in gesprekken over financiële zaken, zet ervaringsdeskundigen in en helpt de vrouwen werk te vinden. Er wordt nauw samen gewerkt met de Delta Lloyd Foundation in het kader van het programma ‘Van Schulden naar Kansen’. De Hogeschool van Amsterdam toetst de vernieuwingen op effectiviteit (impact-meeting).

St. Society Impact – SchuldenlabNL

SchuldenlabNL wordt een actiegericht platform waar publieke en private partijen lokale innovaties gaan uitbreiden om kwetsbare burgers duurzaam vrij van schulden te maken. Deze innovatieve projecten kunnen via de interactieve website en regionale bijeenkomsten worden voorgedragen. Dit levert een projectportfolio op. Nadat de initiatieven zijn beoordeeld, worden ze in projectwerkgroepen ondersteund bij het ontwikkelen van maatschappelijke businesscases en duurzame verdienmodellen. Zo brengt SchuldenlabNL niet alleen kennis over en levert het betere samenwerking op, maar ook grote en financieel zelfstandige initiatieven. Maatschappelijke Kosten Baten Analyses worden ingezet om de effecten van de projecten te meten. Geïnteresseerd in SchuldenlabNL? Mail dan naar info@schuldenlab.nl”

Diversion – project ‘Money Ways’ (derde uitrol)

Diversion en het Nibud ontwikkelden het landelijke lesprogramma MoneyWays. Daarmee komen de initiatiefnemers tegemoet aan de vraag vanuit het onderwijs om een financieel programma. Daarin staat niet alleen omgaan met geld centraal, maar wordt ook de sociaal-emotionele kant van geld, schulden en armoede bespreekbaar gemaakt. Het verhogen van financieel bewustzijn en weerbaarheid en het vergroten van kennis over omgaan met geld kan armoede en schulden voorkomen.
MoneyWays wordt nu verder ontwikkeld voor het mbo en 18-jarigen. Het programma breekt het gesprek open onder jongeren over omgaan met geld, schulden en armoede. Dit gebeurt in samenwerking met jonge rolmodellen (peer educators) die persoonlijke ervaringen delen, kennis overdragen en de dialoog aangaan met de jongeren.

MoneyWays bestaat uit een serie van drie lesuren van drie weken achter elkaar. Daarbij staan deze doelstellingen centraal:
• Jongeren inzicht geven in hun financiële gedrag en de consequenties hiervan.
• Jongeren bewust maken van het belang van financiële kennis en hun financiële kennis vergroten.
• Jongeren aanmoedigen om de sociaal-emotionele kant van geld bespreekbaar te maken en jongeren stimuleren hulp te zoeken en te bieden, indien nodig.

Diversion en Nibud verwachten in twee schooljaren 500 mbo-klassen te bereiken.

Coöperatieve vereniging MEE NL UA – de Toekomstcoach

De Toekomstcoach wil zoveel mogelijk kwetsbare jongeren een duurzame plek in de samenleving geven en ze begeleiden naar een betaalde baan als dat mogelijk is. Zo voorkomt de Toekomstcoach dat deze jongeren thuis komen te zitten, bij hulpverleners uit beeld raken en niet meer deelnemen aan de maatschappij, met vaak schulden en escalerend gedrag tot gevolg. De Toekomstcoach blijft op de achtergrond als het kan en grijpt in als het nodig is. De coach verbindt betrokkenen, zoals gemeenten, scholen en werkgevers.

St. Diversiteitsland – Mon€y School
Acht en twaalf procent van de kinderen groeit op in armoede. Dat heeft een negatief effect op hun levensloop en toekomstmogelijkheden. MON€Y SCHOOL wil de erfelijkheid van armoede doorbreken door kinderen en jongeren tussen 8-18 jaar speels en eigentijds financiële vaardigheden te leren, hun talenten in te zetten en toekomstplannen te maken. Voorbeeld-jongeren en succesvolle ondernemers verruimen hun blik. Om het effect te vergroten, nemen de ouders deel aan MON€Y SCHOOL PLUS. Zij krijgen informatie over wat hun kinderen leren, over financiële opvoeding en over minimavoorzieningen. Coaching aan huis helpt ouders op maat. MON€Y SCHOOL bereikt gezinnen met een verhoogd risico op armoede, zoals gezinnen van niet-westerse afkomst. De initiatiefnemer werkt onder meer nauw samen met de Weekend Academie en met scholen, welzijnsorganisaties, bedrijven en gemeenten. Tijdens de lokale symposia worden kennis gedeeld en netwerken versterkt. Tidens het schooljaar 2018-2019 zal MON€Y SCHOOL PLUS voor het eerst worden uitgevoerd in Amsterdam, Almere, Haarlem, Rotterdam en Dordrecht. Daarna wordt het in heel Nederland beschikbaar gesteld.

Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland – voorkomen is beter dan genezen

Het project ‘Voorkomen is beter dan genezen’ is gericht op de preventie van schulden door big data-analyse van betaalgegevens/bestanden van incassobureaus. Zo wil SchuldHulpMaatje op postcodeniveau achterhalen waar mensen wonen met financiële problemen en hen met de 15 deelnemende gemeenten hulp aanbieden. Het doel van dit project is mensen te vinden waarvan uit hun betaalgedrag blijkt dat er schulden in het verschiet liggen als zij niets aan hun gedrag doen. Met de tools die SchuldHulpMaatje en gemeenten aanbieden, kunnen deze mensen zichzelf helpen, eventueel ondersteund door vrijwilligers.

Zorggroep Almere – interventiepakket
Huisartsen krijgen naast mensen met lichamelijke klachten ook te maken met patiënten die meerdere psychosociale problemen hebben. Zij hebben vaak ook grote financiële problemen, maar geven dit niet zelf aan. Ze wachten meestal erg lang met het zoeken naar hulp, waardoor de schulden al erg zijn opgelopen. Hulp of begeleiding in een eerdere fase kan meer mogelijkheden bieden. Dit project ontwikkelt een interventiepakket, waarmee huisartsen en pratijkondersteuners financiële problemen kunnen signaleren en in staat zijn hun patiënten te motiveren hulp te vragen.
Het interventiepakket draagt bij aan:
- vergroten van kennis over de impact van financiële problemen op de gezondheid;
- vergroten van bewustzijn bij huisartsen en praktijkondersteuners hoe financiële problemen doorwerken op gezondheidsproblemen/beleving van de gezondheid en welke vaardigheden zij kunnen inzetten om hieraan aandacht te besteden en mensen adequaat door te verwijzen;
- verbeteren van de kwaliteit van de verwijzingen die huisartsen en praktijkondersteuners geven aan patiënten met financiële problemen.

Platform 31 – gedragsbewust beleid
Het project 'Gedragsbewust beleid' ontsluit relevante en beschikbare (wetenschappelijke) kennis over gedrag en gedragsverandering voor beleidsmedewerkers en professionals in het sociaal domein. Dat gebeurt door middel van publicaties, workshops, een handreiking en een digitaal kennisdossier.

Coöperatie Goede Gieren – opschaling effectieve schuldpreventie
‘Opschaling effectieve schuldpreventie’ Amargi 2.0 gaat uit van vroege(re) aanmelding van mensen met financiële problemen en hulp/begeleiding als de partners in dit project signalen krijgen dat het misgaat.
De partners in het project zijn woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, waterbedrijven, incassobureaus, zorgaanbieders, werkgevers en uitkeringsinstanties. Ze verwijzen mensen niet door naar een loket, maar melden klanten of medewerkers met hun toestemming aan bij de lokale coördinator van het schuldpreventieproject.

Stg. Single Super Mom – Durven doen!
‘Durven Doen!’ ontwikkelt en zet een methodiek in voor alleenstaande moeders die het grootste risico lopen op armoede. Het project helpt deze moeders persoonlijk om een blijvende verandering tot stand te brengen. Deze aanpak kan met inzet van vrijwillige coaches van Single SuperMom in heel Nederland worden aangeboden. Doel is 2000 vrouwen te bereiken en hen helpen blijvend uit de armoede te krijgen en mee te laten doen aan de maatschappij.

Vluchtelingenwerk Nederland – ‘Euro-passie’
Het project ‘Euro-passie’ is gericht op vluchteling-jongeren die 18 worden of dat net zijn geworden. Sommigen zijn alleenstaande minderjarige vreemdelingen, andere jongeren wonen bij hun ouders. Doelstelling is het voorkomen van problematische schulden door vluchteling-jongeren bewust te maken hoe ze met geld kunnen omgaan en wat de financiële consequenties zin als ze 18 jaar zijn geworden.

Missing Chapter Foundation – kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland (fase 2)
Het project 'Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in Nederland (fase 2) wil in 12 gemeenten een ‘Raad van Kinderen’ installeren. Deze raad denkt met de gemeenten mee wat zij kunnen doen voor armoedige leeftijdsgenootjes. Missing Chapter Foundation ontwikkelt voor alle gemeenten een toolkit voor het instellen van deze Kinderraad.

Intake BV - LIV

Liv is een vriendelijke avatar op een scherm met spraakgestuurde software. Hierdoor hoeven mensen niets van computers of internet te weten, en ze hoeven ook niet te kunnen lezen.

De virtuele assistent herinnert mensen voortdurend aan afspraken, stimuleert ze tot activiteiten, kan teksten voorlezen en als coach worden ingezet. Liv geeft de begeleider een stem thuis, op elk gewenst moment. Liv verzamelt ook informatie over het gedrag van de hulpvrager waarop actie kan worden ondernomen.

Liv zal onder 100 mensen worden getest bij meerdere gemeenten. Gemeenten kunnen Liv inzetten om naast mensen te staan om een schuldenvrij leven te leiden. Liv kun je ook gebruiken als als enquêtrice die de schuldenproblematiek in kaart brengt, als coach (ont-stressor) en als motivator voor een structurele gedragsverandering die leidt tot schuldenvrij leven.