Nieuws

Maatschappelijke inzet van diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland

In bijna alle gemeenten zijn kerken actief voor mensen in kwetsbare situaties op terrein van inkomen, zorg en welzijn. De Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie - het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland - bracht de omvang van en trends in het diaconale werk in kaart van zo’n 1600 plaatselijke protestantse diaconieën. Met als doel de maatschappelijke relevantie ervan aan te tonen en samenwerking met andere kerken, organisaties en overheden te bevorderen.

Diaconieën zijn een essentiële pijler in de participatiesamenleving. Ondanks dalende ledentallen en het sluiten van kerkgebouwen stijgen de uitgaven voor diaconale activiteiten en groeit het aantal vrijwilligers.
Het onderzoek toont aan dat kerken meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij. De inzet en ambitie van diaconieën groeit, mede door de crisis en de omslag naar een participatiesamenleving. De protestantse diaconieën dragen jaarlijks meer dan een kwart miljard euro bij aan de samenleving.

Praktische hulp

Veel inzet is gericht op praktische hulp aan mensen. De kerk bindt verschillende lagen van de maatschappij en biedt laagdrempelige hulp. Denk aan bezoekwerk, maaltijdprojecten en inloophuizen.
Veel kerkleden zijn als vrijwilliger betrokken bij het werk van Stichting Present (zinvol vrijwilligerswerk), SchuldHulpMaatje, werk voor vluchtelingen en de voedselbanken. Deze initiatieven zijn ontstaan vanuit kerken of vaak mede door hen mogelijk gemaakt en groeien nog steeds in omvang.

Enkele cijfers: Present is in 70 plaatsen actief met ongeveer 29.000 vrijwilligers in 2014. In Nederland zijn er momenteel bijna 160 voedselbanken met 94.000 mensen die geholpen worden met hulp van zo’n 10.000 vrijwilligers.
Schuldhulpmaatje is actief in ruim 60 plaatsen en heeft zo’n 1350 maatjes opgeleid die duizenden mensen met schulden bijstaan. En er zijn zo’n 75 kerkelijke noodfondsen actief voor mensen die financiële hulp nodig hebben.
Nu er veel verandert op het gebied van zorg - omdat een groot deel van het zorgaanbod niet meer via het Rijk, maar via gemeenten wordt geregeld - gaat ook de kerk een nieuwe rol vervullen. Bijvoorbeeld door het zoeken van zorgmaatjes, om mensen bij te staan voor wie alle verandering in de zorg een verschraling van het zorgaanbod betekent. Ook doet de kerk aan lobby en pleitbezorging, om op te komen voor mensen die niet de zorg krijgen die ze wel moeten krijgen.

Samenwerking met gemeenten

Van de lokale diaconieën werkt 90 procent samen. Meestal met andere kerkgenootschappen, maar ook met maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. Volgens de kerken zien gemeenten de diaconie echter niet altijd als een relevante partij. Dit blijkt ook uit het onderzoek. Daarnaast zijn lokale overheden soms huiverig om het diaconale werk van kerken financieel te faciliteren, ondanks de effectieve aanpak van armoede en eenzaamheid. Een van de aanbevelingen van het onderzoek is dat kerken en diaconale organisaties de samenwerking met gemeenten en maatschappelijke organisaties intensiveren.

Aanvullende informatie

Kerkinactie

Organisatie: Kerk in Actie, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht

Contactpersoon: Carla van der Vlist, Teamleider Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat
E-mail: b.vander.vlist@kerkinactie.nl
Telefoon: 06-55831316

 

Juni, 2015