Nieuws

Den Haag bundelt dienstverlening voor mensen met financiële problemen

Wie financiële problemen heeft, kan bij de gemeente Den Haag terecht voor verschillende soorten dienstverlening. Variërend van financieel advies en een cursus, tot drie varianten budgetbeheer, schuldhulpverlening en beschermingsbewind. De komende tijd gaat de gemeente deze diensten integreren. Zo wordt het makkelijker om te beoordelen welke dienstverlening het beste past. En of en wanneer een cliënt zelfstandig verder kan.

Net als andere gemeenten, merkt Den Haag ook dat meer mensen in beschermingbewind komen. Met de bekende vragen die daarbij horen. Is dit zware middel wel geschikt voor cliënten die er nu gebruik van maken? Hoe komen deze mensen terecht in beschermingsbewind? Wat is de kwaliteit van de uitvoering? En hoe toets je wanneer het beschermingsbewind kan stoppen?

Aanpak in de keten
In Den Haag wordt een plan ontwikkeld om ervoor te zorgen dat mensen met financiële problemen nog beter worden geholpen. Dat begint bij een aanpak in de keten, stelt beleidsadviseur Bert van Leeuwen. ‘Nu voeren verschillende afdelingen diensten uit voor mensen met financiële problemen. Sociale Zaken verzorgt bijvoorbeeld de betalingen van vaste lasten voor mensen in de bijstand. Voor schuldhulpverlening moet je je melden bij de Advies- en Informatiebalie en onze eigen bewindvoerders zijn ondergebracht bij de Gemeentelijke Kredietbank. Onze cliënten komen via verschillende kanalen terecht bij deze afdelingen. Ze melden zichzelf, of worden naar ons doorverwezen. Via een klantmanager van de gemeente of een andere medewerker, of via externe organisaties zoals het maatschappelijk werk.


Door de integrale dienstverlening willen we straks beter kunnen beoordelen waarvoor iemand het beste in aanmerking komt. We kunnen ook tijdens en na het traject goed toetsen. Bijvoorbeeld om te bepalen of iemand zelfstandig verder kan. Of dat de cliënt gebaat is bij een ander – lichter of zwaarder - traject. De uitkomst van zo’n toetsing kan ook zijn dat we de huidige dienstverlening continueren.’

Doorverwijzen
Den Haag gaat hulpverleners informeren over de nieuwe organisatie en werkwijze. ‘Het kan immers voorkomen dat deze professionals doorverwijzen naar externe bewindvoerders, terwijl bijvoorbeeld verzwaard - maar tijdelijk - budgetbeheer al voldoende is. We hopen professionals ervan te overtuigen dat hun cliënten het beste zijn geholpen met een integrale beoordeling bij de gemeente. De uitkomst van die beoordeling kan zijn dat beschermingsbewind het beste middel is. En als dat zo is, dan kunnen we de cliënt deze vorm van dienstverlening ook zelf aanbieden.’
Bewindvoerders moeten een plan van aanpak opstellen, waarin wederzijdse afspraken staan om het doel van het beschermingsbewind te bereiken. Een bijzondere vorm van beschermingsbewind is het zogenoemde schuldenbewind. Als er sprake is van verkwisting of problematische schulden, is het uitgangspunt dat de onderbewindstelling tijdelijk is en gericht is op het weer beheersbaar maken van de situatie. Wij zijn ervan overtuigd dat onze diensten daarin een grote rol zullen spelen. Van schuldhulpverlening tot budgetbeheer. We willen schuldenbewind dan ook liefst alleen door onze eigen bewindvoerders laten uitvoeren. Wij willen met de externe bewindvoerders afspreken dat ze de kosten voor hun “gewone beschermingsbewind” bij ons kunnen soepeler kunnen declareren, op voorwaarde dat ze geen cliënten aannemen voor schuldenbewind. Ook moeten ze voor cliënten voor cliënten voor “gewoon beschermingsbewind” eerst bij ons nagaan of een alternatief voorhanden is.’

Rechtbank
De rechtbank wordt eveneens geïnformeerd over de nieuwe werkwijze. ‘Wij zijn één van de proefgemeenten die met de VNG en Divosa een pilot opzetten, waarbij we als gemeente advies uitbrengen over het gewenste niveau van dienstverlening. We hopen te bereiken dat rechters bij hun besluit om al dan niet beschermingsbewind uit te schrijven, meewegen of de gemeente ook andere, voorliggende, en passende of goedkopere, voorzieningen kan aanbieden. Eén van de voorwaarden daarvoor is dat rechters weten wat gemeenten bieden.’
Den Haag wil ook gebruikmaken van het recht dat gemeenten hebben om bij de rechtbank een verzoek tot instelling of beëindiging van beschermingbewind in te dienen. ‘In de praktijk stelt de rechtbank bij de jaarlijkse toetsing immers niet de inhoudelijke vraag of het bewind nog steeds zinvol is. Daarbij speelt een rol dat bewindvoerders er ook geen belang bij hebben dat dit bewind stopt. Daarom gaan we gebruikmaken van deze bevoegdheid. Hoe we dit precies gaan invullen, moeten we nog uitwerken.’

Effectieve Schuldhulp volgt de voortgang in Den Haag. Nieuwe ontwikkelingen melden we op deze website.

Juli 2015